Koncepcja pracy przedszkola

Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.
Misja przedszkola

Nasze przedszkole:
 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe
 
 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
 • i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja planu działań wychowawczych uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
  • kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
  • kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
  • nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu
 
 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Realizacja autorskich programów, planów działań wychowawczych, edukacyjnych,
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.
 • Systematyczne działania zapewniające bezpieczeństwo dzieciom w trakcie pobytu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
 • w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
Przedszkole ma swoje imię, logo, kronikę oraz kalendarz imprez i wydarzeń:
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Jesienny Festiwal Piosenki Przedszkolnej
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Degustacja potraw wigilijnych
 • Zabawa karnawałowa
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Pożegnanie zimy-topienie Marzanny
 • Dni otwarte dla dzieci pragnących być przedszkolakami
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Zakończenie roku szkolnego

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:
 • Programie Działań Wychowawczych.
 • Programie adaptacyjnym.
 • Rocznym planie pracy.
 • Programie "Jestem bezpieczny w przyjaznym przedszkolu".
 • Programach własnych nauczycieli.
 • Programie współpracy z rodzicami " Przedszkole drugim domem jest".

Absolwent naszego przedszkola jest:
 • Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:
  • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,
  • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,
  • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności.
 • Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:
  • dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
  • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,
  • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób.
 • Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:
  • szanuje własność swoją i cudzą,
  • nie kłamie.
 • Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:
  • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
  • nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi.
 • Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:
  • jest dojrzały społecznie,
  • odporny emocjonalnie,
  • zmotywowany do nauki w szkole podstawowej.
Koncepcję opracowały: Krystyna Winnicka - dyrektor PS 51"Przyjazne" i Beata Głowacka - społ. zastępca dyr. PS 51.

 

 
Do góry